Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri => 7.Sınıf Kültür ve Miras Testleri => Konuyu başlatan: yasinanlan - 09 Kasım, 2018, 11:42

Başlık: 7.Sınıf Osmanlı Devleti 10 Soruluk Cevaplı Test
Gönderen: yasinanlan - 09 Kasım, 2018, 11:42
7.Sınıf Osmanlı Devleti 10 Soruluk Cevaplı Test

1)Osmanlı Devleti'nden önce, Selçuklu Devleti yöneticileri, ülkedeki Türkmenlerin yerleşim sorunlarını çözmek amacıyla, onları, Bizans'ın hâkim olduğu Anadolu topraklarına yönlendirmişlerdi. Bunun sonucunda Osmanlı Beyliği gibi beylikler kurulurken bu beyliklerin sınırlarına birçok Türkmen topluluğu birikmişti. Bunların yerleştirilebileceği en uygun yer taht kavgaları içinde bulunan Bizans topraklarıydı.
Yukarıdaki metinde geçen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin Bizans'la savaştıklan
B)Türkmenlerin göçebe yaşam sürdükleri
C)Anadolu'da güçlü bir Bizans hâkimiyetinin olduğu
D)Türkmenleri yerleştirmek için Bizans topraklarının seçildiği

2)Osman Bey döneminde Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir; Orhan Bey döneminde de İznik, İzmit ve Bursa fethedilmiştir.
Buna göre, Osman Bey ve Orhan Bey döneminde devlet politikası olarak aşağıdakilerden hangisine önem verilmiştir?
A)Ülke topraklarını Bizans yönünde genişletmeye
B)Dünya ticaret yollarını ele geçirmeye
C)Osmanlı ordusunu kuvvetlendirmeye
D)Anadolu'da Türk birliğini kurmaya

3)Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu'dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu'ya geri dönmelerini engellemişlerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların böyle davranmasının sebeplerinden biri değildir?
A)Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
B)Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
C)Ülkedeki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
D)Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

4)İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Devrine gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış ancak alınamamıştır.
İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde, aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?
A)Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü
B)Kullanılan üstün savaş teknikleri
C)Komutanların savaştaki başarıları
D)Bizans'ın zayıf savunma sistemi

5)Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, Osmanlı Devleti'nin sınırlan genişlemiş; yasalar konulmuş devlet örgütü ve ordu zamanın gereksinimlerine göre geliştirilmiş; ilahiyat, hukuk ve tıp fakülteleri açılmıştır.
Bu parçada, Kanuni Dönemiyle ilgili gelişmelerden hangisinden söz edilmemiştir?
A)Askerî başarılarla yeni topraklar kazanılması
B)Devlet yönetiminde yeni düzenlemeler yapılması
C)Bilim ve eğitime önem verilmesi
D)Askerî harcamaların denetlenmesi
6)Osmanlı Devleti'nde, Divan-ı Hümayun'un üyesi olan başdefterdar, devlet adına para toplama, toplanan parayı devlet adına harcama gibi işleri yürütüyordu.
Başdefterdarın günümüzde, Bakanlar Kurulundaki karşılığı aşağıda kilerden hangisidir?
A)Millî Eğitim Bakanı         B)Maliye Bakanı
C)İçişleri Bakanı            D)Dışişleri Bakanı

7) 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu Askerleri, maaşlarının zamanında ödenmemesi veya ayan düşük paradan ödenmesi, Kapıkulu Ocaklarına askerlikle hiç ilgisi olmayanların alınması gerekçesiyle isyanlar çıkarmışlardır. Bazen halk da onların yanında yer almıştır. Hatta isyancılar, isteklerini gerçekleştirebilmek için padişah ve devlet adamlarını görevden almayı ve öldürmeyi bile göze almışlardır.
Bu isyanlarla ilgili olarak aşağıda kilerden hangisi söylenemez?
A)Ekonomik nedenlerle ortaya çıkmıştır.
B)Ülke yönetimini doğrudan etkilemiştir.
C)Askerî yapıyı değiştirmeye yöneliktir.
D)Sivil kesimden de destek bulmuştur.

8)Lale Devrinde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:
•İlk Türk matbaası kurularak dinî eserler dışındaki eserler basılmaya başlandı.
•Yeni kütüphaneler açılarak çeşitli alanda birçok eser Türkçeye tercüme edildi.
•Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.
Bu bilgilere göre, Lale Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Daha çok askerlik alanında ıslahatlar yapıldığı
B)Basılan kitap sayısında artış olduğu
C)Avrupa'nın daha yakından tanınmak istendiği
D)Düşünce hayatının gelişmesine önem verildiği

9)  18. yy. ıslahatçı padişahlan,
•Deniz mühendishanesinin açılması,
•Humbaracı ocaklarının düzenlenmesi,
•İstihkâm okulunun açılması gibi yenilikler yapmışlardır.
Bu yenilikler, aşağıdaki sorunlardan hangisini gidermek için yapılmış olabilir?
A)Ekonomik bunalımı            B)Bilimde ve teknolojide geriliği
C)Eğitimde ve öğretimdeki yetersizliği      D)Ordudaki bozulmayı ve güç kaybını

10)II. Mahmut Döneminde;
-Divan-ı Hümayun kaldırıldı, bakanlıklar kuruldu.
-Sadrazamlık makamının adı Başvekâlet (Başbakanlık) olarak değiştirildi.
Bu düzenlemeler, Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki alanlardan hangisinde yapılan yeniliklere örnek oluşturur?
A)Merkezî yönetimde
B)Sosyoekonomik yaşamda
C)Hukuk sisteminde
D)Temel hak ve özgürlüklerde