Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Bilgi Bankası => Bunları Biliyor Musunuz? => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 01 Haziran, 2018, 15:03

Başlık: Tarihi Metinlerde İnsan Hakları
Gönderen: Sosyaldeyince - 01 Haziran, 2018, 15:03
Tarihi Metinlerde İnsan Hakları
BELGELERİN DİLİ
İnsan haklarının gelişimi geçmişten günümüze kadar gelen çeşitli belgeler ve yasalardan öğrenilmektedir.
Bu belge ve yasaların bazıları şunlardır:
İnsan Hakları
HAMMURABİ YASALARI (M.Ö. 1795 -1750)
Hammurabi, Babil küçük bir şehir devleti iken tahta çıktı ve devleti bir imparatorluğa dönüştürdü. Kendi adıyla bilinen yasalar çıkardı. Bu yasalar, Hammurabi'nin hükümdarlığının son yıllarındaki 282 davayla ilgili kararları kapsar. Kararlar evlenme, boşanma, ticaret, ceza gibi toplumsal adalet kurallarını içerir. Hammurabi Yasaları kendinden sonraki toplumları etkiledi ve örnek oldu. Bu nedenle demokrasinin gelişim sürecinde önemli bir belgedir.
             Hammurabi Yasalarındaki maddelerden bazıları şunlardır:
•   Sağlam olmadığı için yıkılarak içindekilerin ölümüne neden olan binanın ustası da öldürülür.
•   Ameliyat sırasında hastasını öldüren doktorun elleri kesilir.
•   Bir insan, kendisi ile eşit olan birinin dişini kırarsa onun da dişi kırılır (Dişe diş).
•   Bir insan başka bir insanın gözünü çıkarırsa onun da gözü çıkarılır (Göze göz).

VEDA HUTBESİ (632)
          İnsan hakları meselesi Hz. Muhammed'in önemle üzerinde durduğu bir konudur. Batı'da kabul görmüş evrensel değerler, insan haklarına ilişkin hükümler asırlar önce Hz. Muhammed tarafından dünyaya ilan edildi. Bu konuda Veda Hutbesi'nin önemi büyüktür.
       Veda Hutbesi, Hz. Muhammed'in 23 yılda yaptığı ilahi duyurunun özünü, ana noktalarını vurgulayan tarihî konuşmanın adıdır. Bu tarihî hitap iç içe geçmiş ve gittikçe genişleyen dairelerden oluşur. Merkez dairede kişi yer alır. Kişinin yer aldığı bu merkezî daireyi aile ve bütün insanlığın bulunduğu daireler kuşatır.
            Veda Hutbesi'ndeki maddelerden bazıları şunlardır:
•   İnsanların canları, malları ve ırzları kutsaldır.
•   Kan davaları tamamen kaldırılmıştır.
•   Hiç kimse diğerinden üstün değildir.
•   Kimseye haksızlık yapmayın, boyun da eğmeyin.
•   Kimse başkasının suçundan dolayı sorumlu tutulamaz.

FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRGESİ (1789)
         1789 yılında Fransa'da çıkan ihtilal sonucunda mutlak krallıkların yıkılabileceği görüldü. Fransa 28 Ağustos 1789 tarihinde Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ni ilan etti. Demokrasi Batı uygarlığının vazgeçilmez unsurlarından biri oldu. Eşitlik, özgürlük, adalet, anayasal yönetim ve milliyetçilik gibi ilkeler önce Avrupa'ya sonra da dünyaya yayıldı.
              Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ndeki maddelerden bazıları şunlardır:
*  Hiç kimse inançlarından dolayı rahatsız edilemez.
*  Düşünce ve ifade özgürlüğü garanti altındadır.
*  Hiç kimse yasaların gösterdiği durumlar dışında suçlanamaz ve tutuklanamaz.
*  Keyfî emirler verilmesini isteyenler ve bu emirleri yerine getirenler cezalandırılır. Suçlu olduğu ispat edilene kadar herkes masumdur.
* İnsanlar özgür ve eşit değerdedir ve öyle de kalırlar.
*  Hak ve özgürlüklerin sınırı yasalardır. Özgürlük bir başkasına zarar vermeden herşeyi yapabilme gücüdür.
*  Kral dahil kimse halktan kaynaklanmayan iktidarı kullanamaz.
*  Tüm yurttaşlar bizzat veya temsilcileri aracılığıyla yasaların yapılmasına katkıda bulunma hakkına sahiptir.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ (1948)
 İnsan haklarının uluslararası alanda korunmasını amaçlayan çalışmalar II. Dünya Savaşı'ndan sonra hız kazandı. 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler kuruldu. Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan İnsan Hakları Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edildi. Bu bildirge insan haklarını uluslararası alanda korumayı amaçlayan önemli bir belgedir.
        İnsan Hakları Beyannamesi'ndeki maddelerden bazıları şunlardır:
*  Her kişinin yaşama hakkı, kanun koruması altındadır.
*  Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza ya da işleme uğratılamaz.
*  Hiç kimse köle veya kul olarak tutulamaz.
*  Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ya da zorla çalışmaya bağlı tutulamaz.
*  Herkesin özgürlük ve güvenlik hakkı vardır.
*  Yasal yöntemler dışında hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
*  Herkes özel ve aile yaşamına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.
*  Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Ancak bu özgürlük kamu güvenliğinin ve düzeninin, genel sağlığın, genel ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için kanunda ön görülen zorunlu olan önlemlerle sınırlanabilir.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (1950)
       Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulması ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilmesinden sonra demokratik ilkeleri benimseyen Batı Avrupa ülkeleri 5 Mayıs 1949 tarihinde Avrupa Konseyi'ni kurdular. Avrupa Konseyi insan haklarının korunmasında etkili olan ilk bölgesel kuruluştur.
      Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki maddelerden bazıları şunlardır:
*  Bütün insanlar hürriyet, haysiyet ve şeref bakımından eşittirler.
*  Herkes ırk, renk, cins, din, dil gibi açılardan herhangi bir fark gözetmeksizin bu bildirideki hürriyetlerden yararlanır.
*  Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
*  Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında bulundurulamaz.
*  Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ve haysiyet kırıcı cezalara tabi tutulamaz.
*  Herkes hukuki kişiliğinin tanınması hakkına sahiptir.
*  Kanun önünde herkes eşittir.
*  Hiç kimse keyfi olarak tutulamaz, alıkonulamaz ve sürülemez.