Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Açık Uçlu Sorular => 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Açık Uçlu Sorular => Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 01 Ekim, 2017, 15:29

Başlık: Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Açık Uçlu Sorular
Gönderen: Sosyaldeyince - 01 Ekim, 2017, 15:29
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Ünitesi Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Ünitesi açık uçlu sorular, soru örnekleri

Alttaki ekten çalışmayı indirebilirsiniz. bravo.gif

1- Trablusgarp Savaşı'ndan sonra, Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletlerin kışkırtmasıyla, Bulgaristan, Yunanis-tan, Karadağ, Sırbistan Osmanlı'ya savaş ilan etmiş, meydana gelen savaşta Osmanlı Devleti büyük toprak kaybına uğramıştır.
Paragrafta sözü edilen savaşın adını yazınız.
Cevap: Balkan, Balkan Savaşı, 1.Balkan Savaşı

2- Rusların, Slav ırkından olan milletleri Osmanlı'dan ayırarak bir bayrak çatısı altına alma çabasına ne ad verilir?
Cevap: Panislavizm

3- Osmanlı Devleti 1.Dünya savaşında hangi grupta yer almıştır?
Cevap. İttifak, İttifak Grubu

4- Birinci Dünya Savaşı'nda, Batı Anadolu toprakları vaad edilince itilaf devletleri tarafına geçen devlet hangisidir?
Cevap: İtalya   

5- Savaşı geniş alana yaymak, Osmanlı'nın halifelik gücünden yararlanmak ve İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek için Osmanlı'yı kendi yanına çekmek isteyen devletin adını yazınız.
Cevap: Almanya

6- Rusların 1914 yılında Osmanlı topraklarına saldırısıyla açılan cephede Türk Ordusunun karşı taarruzu şiddetli kış ve salgın hastalıklar nedeniyle felakete dönüştü. Bu cephede çok sayıda şehit ve yaralı verildi.
Hakkında bilgi verilen cephenin adını yazınız.
Cevap: Kafkasya Cephesi, Kafkas Cephesi, Doğu Cephesi

7- İtilaf devletleri tarafında yer alan Rusya'da 1. Dünya Savaşı sırasında iç karışıklık çıktı. Rusya savaştan çekilmek istedi. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa harekete geçti. Amaçları boğazlardan geçerek önce Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u almak sonra da Rusya'ya yardım götürmekti. Genci yaşlısıyla bir bütün olan Türk milleti 18 Mart 1915'te önce deniz savaşlarında sonra, kara savaşlarında düşmana ağır kayıplar verdirdi. Bu cephede M. Kemal'in askeri yeteneği ön plana çıkmıştır.
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen savaşın adını yazınız.
Cevap: Çanakkale, Çanakkale Cephesi, Çanakkale Savaşı

8- Almanların isteği üzerine İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek için açılan cephe hangisidir?
Cevap: Kanal, Kanal Cephesi, Süveyş Kanalı Cephesi

9- İttifak devletleri kaybetti. Yönetim değişiklikleri oldu. Krallıklar yıkıldı. Avrupa haritası yeniden çizildi.  Şehirler yakıldı, yıkıldı. Barışı korumak için Milletler Cemiyeti kuruldu.
Yukarıdaki yazıya verilebilecek en uygun başlık nedir?
Cevap: 1.Dünya Savaşı'nın Sonuçları, 1.Dünya Savaşı'nın Siyasi Sonuçları

10- Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti ile önce ............ Ateşkes antlaşması, sonra ............. Barış antlaşmaları imzalandı.
Yukarıdaki cümledeki boşluklar sırasıyla hangi bilgilerle doldurulmalıdır?
Cevap: Mondros - Sevr

11- Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin vatan topraklarının bütünlüğünü korumayı temel ilke edinen çalışması nedir?
Cevap: Misak-ı Milli Kararları, Misak-ı Milli, Milli Ant, Milli Yemin

12- Büyük Millet Meclisi, 29 Nisan 1920'de çıkardığı ............. ........ Kanunu ile TBMM'ye karşı her türlü isyan girişimlerini önlemeyi amaçlamıştır. Cümledeki boşluk nasıl doldurulmalıdır?
Cevap: Hıyanet-i Vataniye, Vatana İhanet

13- Basın ve yayın yolu ile işgallerin haksız olduğunu halka ve tüm dünyaya duyurmak amacında olan, 70 cemiyetten ikişer temsilciden kurulu, cemiyetler üstü bir teşkilat olan yararlı cemiyetin adını yazınız.
Cevap: Milli Kongre, Milli Kongre Cemiyeti

14- Aşağıda, Osmanlı Devleti'nin imzaladığı bir antlaşmanın bazı maddelerine ilişkin bölümler verilmiştir.
-7. Madde: İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri anda istedikleri yeri işgal altına alabileceklerdi.  Amaç: Tüm yurdu işgal etmek
-24. Madde: Doğu Anadolu'daki Velayet-i sitte yani 6 ilde karışıklık çıkarsa işgal edilecek. (Erzurum, Van, Bitlis, Harput(Elazığ), Sivas, Diyarbakır)  Amaç: Doğu'da bir Ermeni devleti kurmak
- Osmanlı ordusu terhis edilecek (dağıtılacak)  Amaç: Osmanlı'yı savunmasız bırakmak   
Maddelerinden bazıları yukarıda belirtilen bu anlaşmanın adı nedir?
Cevap: Mondros, Mondros Ateşkes Antlaşması                     

15- Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi çalışmayla halka duyuruldu?
Cevap: Amasya Genelgesi, Amasya Tamimi

16- Toplanış amacı bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından milli bir kongre özelliğine sahip olup, Doğu Anadolu'yu Ermenilerden kurtarmak için düzenlenen kongrenin adı nedir?
Cevap: Erzurum, Erzurum Kongresi


17-    - Temsil heyetinin görev ve yetkileri düzenlendi
- Tüm Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.
- Manda ve Himaye kesin olarak reddedildi.
- Propaganda amaçlı İrade-i Milliye Gazetesi çıkarılmasına karar verildi.
Yukarıda bahsedilen kararlar nerede alınmıştır?
Cevap: Sivas Kongresi, Sivas

18- Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktıktan sonra buraya giderek, tüm yurttaki sivil ve resmi yetkililere bir genelge yayınlayarak işgallerin basın ve yayınla, mitinglerle protesto edilmesini istediği şehrimizin adını yazınız.
Cevap: Havza

19- Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesine göre; "İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri altı
ilde (Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır) karışıklık çıkarsa buraları işgal edebilecektir."
İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'na verilen maddeyi koymasının amacı hangi millete Doğu Anadolu'da devlet kurmak istediğinin bir göstergesidir?
Cevap: Ermeniler

20- Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan hemen sonra İtilaf Devletleri'nin Anadolu'ya yönelik başlattığı işgallere karşı İstanbul Hükümeti'nin tepkisiz kalması sonucu Anadolu halkının kurmuş olduğu .................... birlikleri kuruldukları bölgeleri İtilaf Devletlerine karşı savunmuştur. Askeri disiplinden ve bilgiden yoksun olan bu birlikler düşman ilerleyişini yavaşlatarak TBMM'ye düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmıştır.
Yukarıdaki paragraftaki boşluk nasıl doldurulmalıdır?
Cevap: Kuvayımilliye, Kuvayı Milliye, Kuvâ-yi Milliye