24 Mart 2018, 05:31     yeni yenisosyal bilgiler seti


Son İletiler

Sayfa1 2 3 ... 10
1
2. Dönem 1. Yazılıları / 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNE...
Son İleti Gönderen rahmi76 - 23 Mart 2018, 18:50
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 1.YAZILI (Farklı Tipte Sorular)

Aşağıda Rönesans ve Reform hareketlerinin sonuçları verilmiştir. Bu sonuçların hangi alan ile ilgili olduğunu işaretleyiniz.
Siyasi  Dinî   Bilimsel
Deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce yaygınlaştı.
Katolik Kilisesi'ne ve din adamlarına duyulan güven azaldı.
Papa'nın Avrupa ülkeleri ve krallar üzerindeki etkisi azaldı.
Kopernik Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü ispatladı

Avrupalıların 15. yüzyılda önce keşif ve meraklarını gidermek amacıyla başlattıkları CoğrafiKeşifler dünyanın ekonomik yapısını değiştirmiştir. Buna göre Coğrafi Keşiflerin Osmanlı ekonomisini nasıl etkilediğini yazınız.

Aşağıda verilen ifadelerin Osmanlı eğitim kurumlarından hangisine ait olduklarını bulunuz, ilgili kutulara numaralarını yazınız.

Zamanla yerini Lonca teşkilatına bırakmıştır.
Saray mektebi olarak da bilinir.
Yalnızca devlet adamı yetiştirilir.
Müderrislerin derse girdiği, yüksek eğitim veren okullardır.
Devşirme usulü ile yetiştirilen çocuklar eğitim görür.Usta-çırak ilişkisi ile yeni meslek sahipleri yetiştirilir.
Osmanlı'da ilk örneği Orhan Bey döneminde İznik'te açılmıştır.

Devlet yöneticileri hükûmeti eleştiren yayınların ya- pılmasını, eleştirel yazıların gazetelerde yazılmasınıengelliyorsa o ülkede aşağıdaki hak ve özgürlükler- den hangisinin yöneticiler tarafından engellendiğisöylenemez?
A. Doğru bilgi alma hakkı B. Kişi dokunulmazlığı hakkı
C. Kitle iletişim özgürlüğü D. Düşünceyi açıklama özgürlüğü
2
Alıntı yapılan: s.o.s - 23 Mart 2018, 12:30Oyunları indirme imkanı var mı?
Hayır maalesef.
3
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Oyunları / Ynt: Milyoner Oyunu 6.Sınıf
Son İleti Gönderen s.o.s - 23 Mart 2018, 12:30
Oyunları indirme imkanı var mı?
4
2. Dönem 1. Yazılıları / 7.SINIF 2017-2018 SOSYAL BİLGİ...
Son İleti Gönderen sosyalci - 23 Mart 2018, 11:12
7.SINIF 2017-2018 SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1.YAZILISI

1-) Aşağıdaki BEN KİMİM etkinliğini ilgili boşluklara yapınız. (15 PUAN)
11. yüzyılda tıp biliminin bütün alanlarında eserler verdim. Avrupalılar beni Avicenna adıyla tanır. Yazmış olduğum El Kanun adlı kitabım Latinceye çevrilmiş ve yıllarca Avrupa'da Tıp öğretiminde kullanılmıştır. Ben kimim?

Ben 1447 yılında Almanya'da ilk kez hareketli matbaayı kullandım. Bu buluşum kısa sürede tüm Avrupa'ya yayıldı. Bu buluş sayesinde Avrupa'da kitap sayısı hızla artarken okuryazar oranı da arttı. Ben kimim?

2) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına (D) yanlış olanların yanına (Y)  yazınız. (10 PUAN)
1.   Tımarlı sipahilerin görevi sadece tarımsal sürekliliği sağlamaktı.   
2.   Vakıflar, toplumda sosyal dayanışmayı sağlayan kuruluşardır.   
3.   Meslek seçiminde bireylerin yakınlarının istekleri bireyin ilgi ve yeteneklerinden daha önemlidir.   
4.   Bilimsel gelişmelere hem İslam hem de Batı dünyası katkıda bulunmuştur.   

3) Aşağıdaki verilen bilgileri Rönesans'ın veya Reform'un sonuçları olup olmadığını ( X ) işaretiyle gösteriniz.
1.   Deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce sistemi oluştu
2.   Laik eğitim sistemine geçildi.
3.   Avrupa'da mezhep birliği bozuldu.
4.   Hümanizm akımı ortaya çıktı.

4) Aşağıdaki Sorulardan Doğru Olanların Başına "D" Ve Yanlış Olanların Başına "Y" Koyunuz. (10 puan)
1- (........) Dış göçlerle nüfusun miktarında azalma olmaz. .
2- (........) Ülkemizde nüfus sayımları on yılda bir yapılmaktadır.
3- (........) Bazı insanlar eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakılabilir.
4- (........) İkta askerleri hükümdara bağlı olup hazineden maaş alırlardı.
5- (........) Basın hürdür, sansür edilemez.
6- (.........) 1402'de yapılan Ankara Savaşı'nda Osmanlılar yenildiler.
5
Diğer / Abide Nedir?
Son İleti Gönderen Sosyaldeyince - 22 Mart 2018, 20:33
Abide Nedir?

AKADEMİK BECERİLERİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (ABİDE) PROJESİ

Abide Sunu Slayt

Abide Tanıtım ve Bilgilendirme

Pisa alternatifi yerli proje Abide


ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey zihinsel özelliklerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır. Projenin Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen pilot uygulamasında açık uçlu soruların ulusal sınavlarda kullanılabileceği görülmüştür.

Projenin Amacı Nedir?
Projenin genel amacı, farklı madde formatlarını kullanarak üst düzey zihinsel özelliklerini ölçmeye yönelik beceri testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey zihinsel özelliklerine sahip olma durumlarının belirlenmesidir. Bu genel amaç kapsamında ulaşılması hedeflenen alt amaçlar ise şunlardır:
•   8. sınıf düzeyinde öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler alanlarında zihinsel becerilere ne ölçüde sahip olduklarını belirlemek,
•   Öğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal özellikleri, aile ve okul özelliklerini ortaya koymak,
•   Öğrencilerin puanlarının karşılık geldiği yeterlik düzeylerinin olduğu ve puanların anlam kazandığı bir değerlendirme sistemi kurmak,
•   4. Yeterlik düzeylerinin belirlenmesinden sonra periyodik olarak uygulanacak bu çalışma ile süreç içerisinde öğrencilerin gelişim ve değişimlerini, bu gelişim ve değişimlerin eğitim sistemindeki yansımalarını ortaya koyabilmektir.

6
2. Dönem 1. Yazılıları / İNKILAP TARİHİ DERSİ 2017-2018...
Son İleti Gönderen eymenadana - 22 Mart 2018, 14:54
İNKILAP TARİHİ DERSİ 2017-2018 8. SINIFLAR II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
Hepsi test sorusu.
Mustafa Kemal'in, Anadolu'ya geçtiğinde ilk hedefi Millî Mücadele'yi başlatmaktı. Bu mücadele dünyanın en güçlü devletlerine karşı verileceği için iyi planlan- malı, mücadelenin yöntemleri doğru belirlenmeliydi. Mücadelenin teşkilatlanmasının tam ve doğru yapıl- ması, mücadeleyi başarıya ulaştırabilirdi.
4.Aşağıdaki çalışmalardan hangisinde Millî Mücadele'nin planlanması ilk kez yapılmıştır?
A. Erzurum Kongresi B. Amasya Genelgesi
C. Misakımillî Kararları D. Sivas Kongresi

Türk inkılabı millî benliğini, dilini, tarihini ve kültü- rünü koruyarak çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı hedefler.
7. Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin millî kültürün gelişmesine diğerlerinden daha fazla katkısı olmuştur?
A. Uluslararası ölçü sisteminin kabulü
B.   Takvim ve saatte değişiklik
C. Kılık kıyafette yenilik
D. Yeni Türk harflerinin kabulü

20. Saltanat yönetimi millî egemenliğin tam anlamıyla gerçekleşmesinin önünde önemli bir engeldi. Kaldı- rılması için uygun zamanı bekleyen Mustafa Kemal
C. ve arkadaşlarının saltanatın kaldırılması için meclise
önerge vermelerini hızlandıran olay aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Londra Konferansı'na TBMM'nin davet edilmesi
B. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
D. C. TBMM'nin açılması
D. Lozan Görüşmeleri'ne İstanbul Hükûmeti'nin de davet edilmesi
7
2.Dönem / SOSYAL BİLGİLER 6.SINIFLAR 2.D...
Son İleti Gönderen yasinanlan - 22 Mart 2018, 13:29
SOSYAL BİLGİLER 6.SINIFLAR 2.DÖNEM DENEME SORULARI
20 soruluk deneme testi.

Kütahya, Eskişehir ve Balıkesir başlıca çıkarıldığı yerlerdir.
Jet ve roket yakıtı başta olmak üzere birçok alanda kullanılır.
Ülkemiz dünya rezervlerinin yüzde 63'üne sahiptir.
8- Yukarıda sözü edilen yeraltı kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakır        B) Demir   
C) Doğalgaz         D) Bor mineralleri

9- Büyük Selçuklu Devleti'nin dünya kültür ve medeniyetine katkılarından biri de Nizamiye Medreselerini kurmalarıdır. Bu medreselerde birçok düşünür ve bilim adamı yetişmiştir.
Verilen bilgide Selçukluların dünya ve kültür medeniyetine hangi alanda katkı sağladığından bahsedilmiştir? 
A) Ekonomi        B ) İdare      C) Eğitim    D) Hukuk

10-Buğday, halkımızın en önemli besin kaynaklarından birisidir. Ülkemizin bütün bölgelerinde ekilebilen bu ürüne olgunlaşma ve hasat döneminde yağış zarar verir.
Buğdayın özellikleri göz önüne alındığında aşağıda verilen illerden hangisinde yetiştirilmesi beklenemez?
A) Konya                B) Rize    
C) Ankara           D) Şanlıurfa

  11-Orta Asya'da yaşayan Türkler, yabancı bir devletin esareti altına girmektense başka bir bölgeye göç etmeyi tercih etmişlerdir.
Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin kanıtıdır?
A) Sınırların genişletilmesine   
B) Hukuk kurallarına
C) Yerleşik yaşama   
D) Bağımsızlık
8
2. Dönem 1. Yazılıları / 2.DÖNEM 5.SINIF SOSYAL BİLGİLE...
Son İleti Gönderen eymenadana - 22 Mart 2018, 11:35
2.DÖNEM 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. SINAVI 2017-2018

4.   Bir bilim insanında bulunması gereken bir- çok özellik vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden bi- ridir?
A.   Sabırlı olmak
B.   Dağınık olmak
C.   Sorumsuz olmak
D.   Aceleci olmak

5.   I. Galileo astronomi ile ilgili çalışmıştır.
II.   Kopernik, Galileo'nun çalışmalarını iler- letmiştir.
III.   Einstein, Kopernik ve Galileo'nun çalış- malarından faydalanmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri bilim insanlarının birbirinden etkilenerek çalıştıklarının kanıtı- dır?
A. I ve II   B. I ve III
C.  II ve III   D. I, II ve III

14.   I. Ağaçları kesip ormanları yok etmek
II.   Bir yerde ekilebilir tarım ürünlerini be- lirlemek
III.   Dere yatağına veya yüksek dağ yamaç- larına ev yapmak
Yukarıdakilerden  hangileri  doğal  afetlerin  olumsuz etkilerini artırır?
A.   I ve II   B. I ve III
C.   II ve III   D. I, II ve III

 20 test sorusu olan alıntı bir sınavdır isteyen deneme gibi kullanabilir.
9
Ülkemizin Kaynakları / Ülkemizin Kaynakları Doğru Mu ...
Son İleti Gönderen sosyalci - 21 Mart 2018, 14:21
6.sınıf Ülkemizin Kaynakları Doğru Mu Yanlış mı Etkinliği

Ormanlarımızı korumak ve bizden sonra gelen nesillere daha çok orman bırakmak için ormanlardaki ağaçları kesmeliyiz.
Yanlış

Kış turizmi merkezlerimiz Antalya, İstanbul ve İzmir'dir.
Yanlış

Ülkemizin önemli gelir kaynaklarından birisi de turizmdir.
Doğru

Jeotermal enerjinin çıkarıldığı yerlerin başında Denizli-Sarayköy gelir.
Doğru

Kömür yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır.
Doğru

Doğal gazın en temizi de olsa insanı zehirleyebilir.
Doğru

Türkiye maden yatakları bakımından oldukça fakir bir ülkedir.
Yanlış

Ülkemiz tarım faaliyetleri açısından çok zengin bir ülkedir.
Doğru

Ülkemizdeki deniz balıkçılığının %80' i Karadeniz Bölgesinde yapılır.
Doğru

Ülkemizdeki hayvancılık faaliyetlerinde büyükbaş hayvancılık da önemli bir yer tutar.
Doğru

İpek böcekçiliği Marmara Bölgesi'nde yoğun biçimde yapılmaktadır.
Doğru
10
Bilgi Kutusu / Toplum Hayatını Düzenleyen Kur...
Son İleti Gönderen Sosyaldeyince - 20 Mart 2018, 16:03
Toplum İçinde Yaşama Zorunluluğu
İnsanlar, etkileşim, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, üzüntü ve sevinçleri paylaşma vb. nedenlerden dolayı bir arada yaşamak zorundadırlar.
Yaşamak için bir araya gelen insanlara "toplum" adı verilir.
Toplum halinde yaşayan insanlar varlıklarını devam ettirebilmek için birtakım kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallara uyulmadığı zaman toplum baskı yapar. Bu baskıya "yaptırım" adı verilir.

 Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar
Toplum içerisinde var olan ve toplum hayatını düzenleyen kuralların asıl amacı insanların birbirlerinin özgürlüklerini kısıtlamalarını önleme ve daha rahat yaşamalarını sağlamaktır.
a. Gelenekler: Bir toplumun, yüzyıllar öncesinden kendi içerisinde doğan, kuşaktan kuşağa geçerek özel bir bağ oluşturan davranış kurallarıdır. Bunlara örf ve âdetler veya töre de denir.
b. Görgü Kuralları: İnsanların birbirleri ile olan ilişkilerinde saygıyı, sevgiyi ve hoşgörüyü esas alan kurallardır.
c. Ahlâk Kuralları: Toplum tarafından oluşturulan iyi - kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlâk kuralları denir.
d. Dinî Kurallar: Allah tarafından insanların dünya ve ahirette kurtuluşa ermeleri, mutlu ve huzurlu olmaları için gönderilmiş ilahi kanun ve kurallardır.
e. Hukuk Kuralları: Bu kurallar açık, seçik ve yazılı olarak ortaya konmuş kurallardır. Bu kurallar devlet garantisi altında olup, bu kurallara göre suçluyu suçsuzu, haklıyı haksızı ayırmak yargı organlarının işidir.
Sayfa1 2 3 ... 10


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf