Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..


Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.


ÜLKEMİZDEKİ YÖNETİM BİRİMLERİ

Başlatan Sosyaldeyince, 28 Mart, 2015, 12:30

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sosyaldeyince

ÜLKEMİZDEKİ YÖNETİM BİRİMLERİ

CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI:
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel görevleri vardır. Devletin bu temel görevlerini yerine getirmesi için üç temel organ oluşturmuştur. Bunlar yasama, yürütme ve yargı organlarıdır.

YASAMA ORGANI:
"Yasama" kanun yapma demektir. Anayasamızda yasama görevi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) verilmiştir. TBMM millet tarafından seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Milletvekili seçimleri 5 yılda bir yapılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri:
- Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.
- Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek.
- Para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek.
- Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
- Genel ve özel af ilânına karar vermek

MERKEZİ YÖNETİM BİRİMLERİ


YÜRÜTME ORGANI:
Yürütme, kanunlara uygun bir şekilde ülkenin yönetilmesi demektir. Anayasamıza göre yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Bakanlar Kurulunun başkanı başbakandır.

1-) Cumhurbaşkanı:
Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder.Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. Görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. TBMM üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi için yirmi milletvekilinin yazılı teklifi gerekir.
Cumhurbaşkanının Görevlerinden Bazıları Şunlardır:
1) Kanunları yayınlamak,
2) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek(veto etmek) veya Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna (referandum) sunmak,
3) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek.
4) Milletler arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, Genelkurmay Başkanını atamak,
5) TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek.
6) Yükseköğretim kurulu üyeleri ile üniversite rektörlerini seçmek,
7) Yüksek yargı organlarının üyelerinin bir kısmını ya da tamamını seçmek.

2-) Bakanlar Kurulu:
Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan kurulur.
a) Başbakan:
Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından (genellikle seçimlerde en çok oyu almış siyasi partinin genel başkanı) atanır.Bakanlar Kuruluna başkanlık eder. Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar:
b) Bakanlıklar:
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. Her bakan, başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur.

NOT: Bakan olabilmek için milletvekili olma şartı olmamasına rağmen, başbakan olabilmek için milletvekili olma şartı vardır.

YARGI ORGANI:
Devletin yargı görevi, anayasamıza göre bağımsız mahkemelerce yürütülür. Mahkemeler bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, kurum veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere;
- Emir ve talimat veremez,
- Genelge gönderemez,
- Tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Yasama ve yürütme organları da, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.


     Ülkemiz, devletin kamu hizmetlerini her yere daha rahat götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla il ve ilçelere ayrılmıştır. Türkiye’de 81 ile bağlı olan toplam 957 ilçe bulunmaktadır.
     İl, merkeze bağlı en büyük yönetim birimidir. İli, vali yönetir. İlçe, illere bağlı yönetim birimidir. İlçeyi, kaymakam yönetir.
     İller yasa ile kurulur. İl yönetimi üç bölümden oluşur.
     Bunlar;     1. Vali,
                     2. İl yönetim başkanları,
                     3. İl İdare Kurulu’dur.
     1-) VALİLER, merkezî yönetimin (hükümetin) ildeki temsilcileridir. İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu'nun kararı, cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan valiler, tüm bakanlıklara karşı sorumludurlar. Bakanlıklara bağlı illerdeki müdürlükler, valilerin emir ve denetiminde bulunurlar.

Valilerin Bazı Görevleri:
- İl sınırları içinde yasaları, Bakanlar Kurulu kararını ve bakanlıklardan gelen emirleri uygulamak
- Valiliğe bağlı memurları denetlemek.
- İlgili bakanlıklarla bağlantı kurarak ilin kültür, eğitim, ulaşım, sanayi alanlarında gelişip kalkınmasını sağlamak
- İldeki vatandaşların yönetimle ilgili istek ve şikâyetlerini dinlemek
- İldeki güvenliği sağlamak, bunun için gerekli önlemleri almak
- İl İdare Kurulu ve İl Genel Meclisinin çalışmalarına başkanlık etmek
- Millî bayramlara, merkezî yönetimi temsilen katılmak, törenlere başkanlık etmek, halkın bayramını kutlamak

2-) İL YÖNETİM BAŞKANLARI:
İllerde bakanlıklara bağlı il örgütleri kurulur. Bunlar il müdürlükleri biçimindedir. Görevlerinden dolayı valiye karşı sorumludurlar. Merkezle olan yazışmalarını vali kanalıyla yaparlar.Bu müdürlüklerden bazıları şunlardır:
- Milli eğitim Müdürlüğü,
- Sağlık Müdürlüğü,
- Emniyet Müdürlüğü,
- Tarım İl Müdürlüğü gibi.

3-) İL İDARE KURULU:
İl idare kurulu; yönetsel alanda valiye yardımcı kuruluştur. Danışma niteliğindeki görevleri yerine getirir

İLÇE YÖNETİMİ:
İlçeler illere bağlı idari birimlerdir. İlçe yönetimin başında kaymakam bulunur. Valiye bağlı olarak görev yapar. Kaymakam, yasalarla kendine verilen görevleri yerine getirir. Kendisine bağlı kuruluşları denetler, bunlar arasında iş birliği sağlar.
Askeri kuruluşlar ve yargı kuruluşları kaymakamın denetimi dışındadır.
Kaymakamın görevlendirilmesi, İç İşleri Bakanlığı ve cumhurbaşkanının onayı ile gerçekleşir.
Kaymakamların Bazı Görevleri:
- Bağlı bulunduğu ilin valisinden aldığı emirleri yerine getirmek
- Görev yaptığı ilçede, hükümet adına yasaların, yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak
- Mahkemeler ve askerî birlikler dışındaki kaymakamlığa bağlı müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek
- İlçenin gelişip kalkınması için çalışmalar yapmak
- İlçedeki vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinlemek
- Polis ve jandarmanın yardımıyla ilçede güvenliği sağlamak
- Millî bayramlarda ilçedeki törenlere başkanlık ederek merkezî yönetimi temsil etmek
           
BUCAK YÖNETİMİ:
Bucak: Coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmetler bakımından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen yönetim birimlerine bucak denir.
Bucak müdürleri tarafından yönetilir. İç İşleri Bakanlığı tarafından atanır.             

ÜLKEMİZDEKİ MERKEZÎ YÖNETİM BİRİMLERİ
Ülkemizde, merkezî yönetimin başında cumhurbaşkanı, başbakan ve Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Danıştay, Sayıştay, Devlet Planlama Teşkilatı ve Millî Güvenlik Kurulu, merkezî yönetime yardımcı kuruluşlardır. Devlet, kamu hizmetlerini bakanlıklar arasında iş bölümü yaparak yerine getirmektedir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
- Öğretim programlarını, hizmetlerini planlayıp yürütmek
- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları açmak
- Türk vatandaşlarının yurt dışında yapacakları eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
- T.C. Devleti'nin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek
- T.C. uyruklu kişilerin yabancı devletlerle olan görüşmelerini yürütmek
- Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri takip etmek

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
- Ülkenin iç güvenliğini, kamu düzenini ve toplum huzurunu sağlamak
- Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek
- Sınır, kıyı ve kara sularımızın güvenliğini sağlamak
- Kara yollarında trafik düzenlemeleri yapmak ve trafik düzenini denetlemek
- Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak

SAĞLIK BAKANLIĞI
- Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak
- Gıda ürünlerinin üretildiği iş yerlerine çalışma izni vermek ve denetlemek
- Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ve aşı hizmetlerini yürütmek
- Serum, aşı ve insan sağlığında kullanılan her türlü ürünün satıldığı yerleri denetlemek

ADALET BAKANLIĞI
- Mahkemeleri açmak, adalet kurumlarını planlamak
- Bir mahkemenin kaldırılması için teklifte bulunmak
- Ceza ve tutukevlerinin sorunlarını çözümlemek
- Adalet hizmetleri ile ilgili konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
- Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak
- Tarihî ve kültürel varlıkları korumak
- Türkiye'nin turistik varlıklarını tanıtma hizmetlerini yürütmek

YEREL YÖNETİMLER:
İllerde, ilçelerde ve köylerde yaşayanlara o bölgelerin gerektirdiği bazı hizmetlerin götürülmesini sağlamak amacı ile kurulan yönetim örgütlerine yerel yönetimler denir.

A-) BELEDİYE YÖNETİMİ:
Nüfusu 2000’in üzerinde olan yerler ile nüfuslarına bakılmaksızın il ve ilçe merkezlerinde halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hükümet kararıyla kurulmuş yerel yönetim birimidir. Bir şehrin belediye başkanı o şehirde oturan insanlar tarafından seçilir.

B-) İL ÖZEL İDARESİ:
İlin yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuştur. Bu hizmetlere mali gücü oranında katkıda bulunur. İl özel idare müdürü, özel idareyi vali adına yönetir.
C-) KÖY YÖNETİMİ:
Köy, en küçük yönetim birimleridir. Köy yönetiminin başında muhtar bulunur. Muhtar yerel seçimlerle belirlenir. Devletin kendisine verdiği görevleri yapar.

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf